Skrå

Sct. Knuds Gilde i Ringsted

SKRÅ FOR RINGSTEDS SCT. KNUDS GILDE

som vedtaget på det ekstraordinære gildestævne den 18. februar 2020

 


§ 1 Gildets navn, formål og motto

Gildets navn er Sct. Knuds Gilde i Ringsted.

Gildet har sin oprindelse i det gilde, som stiftedes på Valdemar den Stores tid som modergilde for alle Knudsgilder.

Gildets hjemsted er Ringsted.

Gildet har copyright på hjemmeside, publikationer og alle andre udgivelser.

 

Gildets formål er

 • at holde mindet om Knud Lavard, Sjællands værnehelgen, i ære med særlig opmærksomhed omkring dødsdagen, den 7. januar, samt andre mærkedage med tilknytning til ham
 • at udbrede kendskabet til Ringsteds og Midtsjællands centrale betydning i Danmarks Middelalderhistorie
 • at afholde foredrag, at udgive publikationer og at iværksætte udstillinger og historiske arrangementer, alt med den danske Middelalder som tema
 • at videreføre gamle Sct. Knuds Gildetraditioner under værdige og festlige former
 • at holde sig på linje med og opretholde nære forbindelser til de øvrige Sct. Knudsgilder.

 

Gildets motto er: ”Fred og Samdrægtighed”

 


§ 2 Gildets segl, våbenskjold og fane

Gildet har to segl, hvoraf det ældste er fra ca. 1275. Dette segl benyttes lejlighedsvis. Det yngre, store segl fra ca. 1400 benyttes almindeligvis som Gildets segl/bomærke.

Gildet kan føre et heraldisk udfærdiget våbenskjold. Gildets fane er Dannebrog.

 

§ 3 Medlemmer

Som brødre og søstre kan alle, der er kommet til skelsår og alder, som nyder almindelig agtelse og som kan gå ind for Gildets formål, søge optagelse i Gildet efter en broders eller søsters anbefaling. Ansøgning om optagelse skal være Oldermanden i hænde senest 1 mdr. før højtidsfesten. Oldermand og stolsbrødre træffer i enighed afgørelse om optagelse.

Gildets medlemmer hæfter kun med egne indskud for Gildets forpligtelser.

 

§ 4 Indtrædelsesgebyr og årskontingent

Gebyr og kontingent fastsættes på Gildestævnet.

  

§ 5 Kontingentrestance

Restance på mere end et år kan medføre udelukkelse af Gildet efter Gilderådets beslutning. Der skal sendes meddelelse til restanten inden sletning. Medlemsret kan generhverves, hvis det godkendes af et enigt gilderåd.

 

§ 6 Udelukkelse af gildet

Ingen, som er dømt for en i offentlig mening vanærende handling, eller som groft har forbrudt sig mod Gildets skrå kan forblive i Gildet. Gilderådet træffer endelig beslutning om en sådan udelukkelse.

 

§ 7 Optagelse i Gildet

Optagelse sker ved Gildets årlige Højtidsstævne efter de af Gilderådet nærmere fastsatte, traditionsbundne regler og ritualer.

Ved optagelsen modtager den nye broder/søster som medlemstegn en i gult og rødt bånd hængende Knudsdue i sølv, et optagelsesbrev og et eksemplar af Gildets skrå.

Medlemstegn eller medlemsemblem skal bæres ved gildets arrangementer, dog skal medlemstegnet bæres ved Højtidsfesten

Undladelse heraf vil medføre en af Oldermanden fastsat mulkt.

Medlemstegnet er personlig ejendom.

Forudsætning for optagelse i Gildet er, at indtrædelsesgebyr og betaling for Knudsduen er erlagt.

Medlemmer af andre Sct. Knudsgilder, som måtte ønske overførsel til Sct. Knuds Gildet i Ringsted, kan med Oldermandens og Stolsbrødrenes godkendelse i enighed indtræde uden fornyet optagelse, men skal købe og bære gildets medlemstegn (Knudsduen med det rødgule bånd)

Ingen kan være medlem af mere end et Sct. Knuds Gilde.

 

§ 8 Gildestævnet

Gildestævnet er Gildets øverste myndighed. Ordinært Gildestævne afholdes hvert år 7. januar i Ringsted. Indvarsling af Gildestævne sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne og i det omfang, Gilderådet i øvrigt finder det fornødent. Indvarslingen indeholder oversigt over, hvilke rådsmedlemmer, der er på valg, samt indkomne forslag

Forslag til dagsorden skal være Oldermanden i hænde senest 1. december året før.

Ekstraordinære Gildestævner afholdes, når Gilderådet bestemmer det, eller når 2/3 af medlemmerne skriftligt begærer det.

Ekstraordinære Gildestævner indkaldes med mindst 1 måneds varsel.

Ethvert lovligt indvarslet Gildestævne er beslutningsdygtigt uden hensyn til de mødte medlemmers antal.

Stemmeret har enhver personligt fremmødt broder eller søster, som ikke er i kontingentrestance.

 

Dagsorden for det ordinære Gildestævne

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af to stemmetællere
 3. Oldermandens årsberetning
 4. Skatmesteren aflægger revideret regnskab. Regnskabsåret er perioden 1. december til 30. november
 5. Skatmesteren forelægger forslag til indtrædelsesgebyr, kontingent og budget for indeværende år
 6. Indkomne forslag
 7. Valg til Gilderådet
 8. Valg af to Granskere for indeværende år
 9. Valg af Granskersuppleant for indeværende år
 10. Eventuelt

 

Alle afgørelser på Gildestævnet sker ved almindelig stemmeflerhed. Skriftlig afstemning foretages, såfremt blot et medlem ønsker det.

 

Særlige bestemmelser for valg af rådsmedlemmer

 • Oldermanden vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 • Ved Oldermandens afgang inden for embedsperioden overtages embedet af 1. Stolsbroder for den resterende oldermandsperiode. 1. Stolsbroder kan overdrage embedet til 2. Stolsbroder.
 • Såfremt 1. Stolsbroderen overtager Oldermandens embede eller måtte afgå inden for sin embedsperiode, udpeges en ny 1. Stolsbroder af Gilderådet blandt Gildets medlemmer til besættelse af det ledige embede frem til førstkommende ordinære Gildestævne, hvor valg foretages gældende for den resterende valgperiode.
 • Stolsbroderen vælges normalt for 2 år, men forskudt et år i forhold til Oldermanden. Genvalg kan finde sted
 • Stolsbroderen vælges normalt for 2 år samtidig med valg af oldermanden. Genvalg kan finde sted
 • Ved Oldermandens ordinære afgang indtræder 1. Stolsbroderen automatisk i Oldermandsembedet. Såfremt han/hun ikke ønsker at overtage embedet som Oldermand, foretages nyvalg til dette embede.
 • Såfremt 2. Stolsbroderen måtte afgå inden for sin embedsperiode, udpeges en ny 2. Stolsbroder af Gilderådet blandt Gildets medlemmer til besættelse af det ledige embede frem til førstkommende ordinære Gildestævne, hvor valg foretages gældende for den resterende valg-periode.
 • Skatmester, Gildeskriver, Overceremonimester og Ceremonimester vælges for to år, således at Gildeskriver og Ceremonimester vælges samme år som Oldermanden, mens Skatmester og Overceremonimester vælges samme år som 1. Stolsbroder. Genvalg kan finde sted. Ved afgang i gældende embedsperiode udpeger Gilderådet blandt Gildets medlemmer et nyt rådsmedlem til besættelse af det ledige embede frem til førstkommende ordinære Gildestævne, hvor valg foretages for den resterende valgperiode.
 • Gildeskriveren udfærdiger referat fra Gildestævnet. Referatet underskrives af Oldermand og Ordstyrer.

 

§ 9 Gilderådet

Gildet ledes af et Gilderåd, der består af:

 • Oldermanden
 • 1. Stolsbroderen
 • 2. Stolsbroderen
 • Skatmesteren
 • Gildeskriveren
 • Overceremonimesteren
 • Ceremonimesteren

 

Medlemmerne af Gilderådet har alle stemmeret.

 

Rådsmedlemmer skal have seng og sæde på Sjælland. Gilderådet kan dispensere.

 

Gilderådet skal tage initiativ til at forberede og indkalde til ordinære og ekstraordinære Gildestævner samt andre såvel lukkede som åbne møder og fester.

Gilderådet har ansvaret for Gildets økonomiske tilgange, og det samlede gilderåd skal have tegningsret.

 

Gilderådets beslutninger indføres i Gildeprotokollen, der underskrives af de på det pågældende rådsmøde deltagende rådsmedlemmer.

 

Gilderådsmøder skal afholdes efter behov, samt i øvrigt såfremt Oldermanden eller to rådsmedlemmer ønsker det.

 

Gilderådet er beslutningsdygtigt, når Oldermanden – eller i dennes fravær 1. Stolsbroderen – og tre øvrige rådsmedlemmer er til stede.

 

Gilderådet kan derudover udpege brødre/søstre til særlige opgaver.

 

Gilderådet fastsætter sin egen forretningsorden med bestemmelser for de enkelte funktioner.

 

Gilderådet udarbejder retningsliner for rådsprotokollens indhold, samt for Gildets ritualer, rangorden, dekorationer, udmærkelsestegn i samorden med tilsvarende regler i de øvrige Sct. Knuds Gilder.

 

Gilderådet opretter et forretningsudvalg til varetagelse af løbende forretninger.

 

Forretningsudvalget udgøres af

 • Oldermanden
 • 1. og 2. Stolsbroder
 • Skatmesteren

 

Forretningsudvalgets beslutninger forelægges Gilderådet.

 

Gilderådsmedlemmernes særlige opgaver

 • Oldermanden tegner Gildet, leder alle møder, optager nye brødre og søstre i Gildet ved Højtidsstævnet samt påser, at Gildeskråen herunder Gildets formål stedse overholdes.
 • Stolsbroderen indtræder i Oldermandens sted ved dennes forfald.
 • Stolsbroderen varetager opgaver i henhold til forretningsordenen samt efter nærmere pålæg fra Oldermanden, herunder opbevaring af Gildets dokumenter og arkivalier og fører liste over dem.
 • Skatmesteren fører Gildets regnskaber, opkræver indtrædelsesgebyr, kontingenter og evt. andre medlemsbidrag og har ansvar for kassebeholdningens tilstedeværelse.
 • Ceremonimestrene varetager alle praktiske opgaver ved Gildets arrangementer, og Overceremonimesteren fører tillige fortegnelse over Gildets klenodier og ejendom og påser, at de opbevares brand- og tyverisikret.
 • Gildeskriveren udfærdiger referater af Gildets og Gilderådets møder og fører medlemsfortegnelse, samt varetager mediekontakt, redigerer Gildets medlemsblad og hjemmeside og er ansvarlig for Gildets e-mailområde.

 

§ 11 Gildets opløsning

Gildet kan kun opløses ved et ekstraordinært Gildestævne, når 2/3 af samtlige medlemmer er til stede, og en skriftlig afstemning udviser flertal for opløsningen.

I tilfælde af Gildets opløsning træffer Gilderådet beslutning om Gildets ejendom og formue, idet alle midler skal anvendes i overensstemmelse med Gildets overordnede formål at udbrede kendskabet til Ringsteds og Midtsjællands betydning i Danmarks middelalder.

 

§ 12 Ændringer i Skråen

 Ændringer i Skråen skal vedtages på to på hinanden følgende Gildestævner med mindst én måneds interval.  Beslutningen sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de i de pågældende Gildestævner deltagende medlemmer. Ved stemmelighed er Oldermandens stemme afgørende.

 

 

Således vedtaget på det ekstraordinære gildestævne Ringsted den 18. februar 2020

 

 

Gilderåd

Michael Jensen, Oldermand

Mogens Larsen, 1. Stolsbroder

Leif Pedersen, 2. Stolsbroder

Kim Markersen, Overceremonimester

Bent Hansen, Ceremonimester

Niels Erik Jensen, Skatmester

Grethe Larsen, Gildeskriver


Printe skråen ud

 

Næste arrangement:


7. jamuar: Gildestævne

Middelalderen

Danmarks storhedstid
Der blev holdt afstand, sprittet hænder, brugt plastichandsker osv., da 31 knudssøstre og -brødre samt 5 gæster var samlet i sognegården for at høre knudsbroder Mogens Larsens foredrag. Forårets og sommerens arrangementer var alle aflyst, så der var gensynsglæde, da det endelig lykkedes at afholde et arrangement.

Mogens Larsen fortalte i 1½ time om den periode i historien, hvor kristendommen blev indført, paven godkendte to danske helgener, det store kirkebyggeri startede, Norden blev samlet, byer fik købstadsrettigheder, landbrugets udvikling mm.

Kampen om magten i Danmark blev udførligt fortalt lige fra Knud Lavards fødsel til Valdemar Atterdag.  Det var en periode præget af krige, intriger og mord for at opnå magten i landet.

I pausen i foredraget blev der serveret kaffe og hjemmebagt kage.

Papegøjeskydning
Lørdag den 1. august havde vi endelig fået mulighed for at gennemføre vores traditionelle papegøjeskydning. Den stod dog lidt i skyggen af Covid-19 virussen, så vi holdt behørig afstand og huskede håndsprit.

Vi mødtes på Knudsengen og gik i samlet procession til mindekorset for Knud Lavard. Der blev traditionen tro holdt en kort mindestund og lagt blomster ved korset. Herefter gik vi i gang med selve papegøjeskydningen. Der var tilmeldt 15 knudssøstre og 13 knudsbrødre samt 3 gæster. De nye buer og den store tilslutning til træningsaftnerne gjorde det i år til en tæt og spændende skydning. Desuden havde knudssøster Kirsten Thirup malet 4 nye, flotte papegøjer, der udfyldte næsten hele ”skydeskiven”. Brødrene havde en klar vinder i vores skatmester, knudsbroder Niels Erik Jensen. I damerækken havde knudssøstrene Herdis Petersen og Gitte Trier begge ramt fuglen 5 gange. Dette flotte resultat gentog de

i de første to omskydninger. Først i 3. omskydning lykkedes det Gitte Trier at bevise, hvem der skulle hædres i år. Tak for en spændende duel til begge finalisterne. Gæsterækken blev vundet af Hal Rudebeck i skarp konkurrence med sin datter. Stort tillykke til de vindende skytter, her flankeret af Grethe og Mogens Larsen.

Efter gennemført skydning og hyldest til vinderne, satte vi os godt til rette i teltet med vores egen medbragte mad, da vi selvfølgeligt stadig passede på hinanden. En hyggelig dag i gode søstre og brødres selskab, hvor hele dagen stod i det dejlige og solrige danske sommervejrs tegn.

Foredrag om Næstveds middelalder-historie45 søstre og brødre med gæster havde tilmeldt sig foredraget om Næstveds middelalderhistorie. Aftenens foredragsholder var tidligere museumsdirektør for Næstved Museum, Palle Birk, som gav os et særdeles grundigt indblik i vores nabobys historie.

I sit foredrag kom Palle Birk bl.a ind på, hvor vigtigt det var for datidens handelsrejsende at kende den rigtige indsejling til byen forbi de forskellige næs ude i fjorden. Susåen havde i middelalderen stor betydning for byens vækst.

Det, vi i dag kender som Herlufsholm, blev i middelalderen bygget som et benediktiner-kloster af en fru Bodil samtidig med, at klosteret i Ringsted blev bygget. I sin historiske gennemgang af baggrunden for disse byggerier, kom Palle Birk ind på, at fru Bodil kunne være datter af Erik Ejegod  og altså søster til Knud Lavard. - Spændende.

Sct. Peders Kirkes lange historie fra en lille trækirke til en stenkirke med to tårne til den kirke, der var færdigbygget omkring år 1375, blev også beskrevet.

Palle Birk sluttede med at vise billeder af en række smukke, gamle bygninger i Næstved, som vi naturligvis skal se på vores byvandring senere på året.

Inden foredraget takkede oldermand Kim Markersen Susanne Daugaard og Uffe Larsen for det arbejde, de har udført i Sct. Knudsgildet. Uffe Larsen har fungeret som arkivar i gildet siden det blev genåbnet i 2003, mens Susanne Daugaard har haft ansvaret for gildets klenodier i en kortere årrække. Begge funktioner er nu lagt ind under andre af gilderådets medlemmer.

Gildestævne den 7. januar 2020 og ekstraordinært gildestævne den 18. februar


Det var et meget velbesøgt gildestævne, hvor 47 af gildets 74 søstre og brødre var mødt op.


Oldermand, Michael Jensen gennemgik årets arrangementer og knyttede kommentarer til dem. Han udtrykte tilfredshed med fremmødet og takkede alle, der havde deltaget. Han sluttede med at opfordre til, at alle er aktive i bestræbelserne for at skaffe nye recipienter.


Skatmesteren gennemgik regnskabet, der viste et pænt overskud, så kontingentet kunne fastholdes uændret.


Gilderådet havde udarbejdet en del ændringer til gildets skrå, som blev debatteret, og med enkelte ændringer i forslaget, blev det sendt til endeligt vedtagelse på det ekstraordinære gildestævne.


Som sædvanligt sørgede knudssøster Inger Astrup for et lækkert kaffebord.
På det ekstraordinære gildestævne blev skråen endeligt vedtaget, og knudsbroder Kim Markersen blev valgt til oldermand for Sct. Knuds Gilde i Ringsted.


Gåsegilde den 12. november

Det årlige gåsegilde fulgte igen i år den tradition, der blev lagt, da Sct. Knuds Gilde i Ringsted blev genoprettet i 2003. Gildets søstre og brødre mødte op i Kulturhuset, hvor en del af gilderådets medlemmer havde dækket et festligt bord bistået af knudssøster Inger Astrup. Menuen var som altid gåsesteg samt svinekam til nogle få med ”gåseallergi” og æblekage. I år var det knudssøster Lene Markersen, der havde bagt en dejlig æblekage, og overceremonimester Kim Markersen, der havde påtaget sig ansvaret for, at der blev serveret en lækker, mør gåsesteg – en opgave, han klarede til alles tilfredshed. Under middagen blev ”Fars vise” fra Peters Jul sunget, og inden kaffen blev serveret, holdt 1. stolsbroder, Mogens Larsen, et foredrag, som han kaldte ”Gåsen i dansk kunst”. Han viste en række slides med billeder malet af forskellige kunstnere, bl. a. Anne Ancher og Hans Schmidt, som han knyttede kommentarer til. Han fortalte også om de to byer Nakskov og Aalborg, som begge på torvet har en statue af en pige med sine gæs. Gåsen på Gåsetårnet blev naturligvis også nævnt, og sidst men ikke mindst blev den berømte porcelænsfigur ”Gåsepigen”, som både Den kongelige Porcelænsfabrik og Bing og Grøndal har produceret, omtalt.

Det var en rigtig vellykket aften, hvor de fremmødte fik lejlighed til at hygge sig sammen, og det var samtidig det sidste arrangement i Sct. Knudsgildet i 2019.


Højtidsstævne den 12. oktober

Højtidsstævnet i 2019 havde 57 deltagere – heraf en del svenske gæster, repræsentant for Sct. Knudsgildet i Flensborg samt 2 recipienter. Gildet har i øjeblikket 75 søstre og brødre, og der bliver arbejdet hårdt på at finde personer, der har lyst til at blive en del af Sct. Knuds Gildet i Ringsted.

Det gregoriansk herrekor, organist Lis Nielsens spil på både orgel og flygel, samt tidligere operasanger, Holger Bak, og ikke mindst vores flotte, historiske kirke dannede den perfekte ramme om ceremonien i kirken.

Efter optagelsen var der fest i logen på Teglovnsvej, hvor overceremonimester Kim Markersen havde ansvaret for, at alt foregik som foreskrevet. Duen blev hejst som symbol på, at ”fred og samdrægtighed” må herske i gildet. Oldermand, Michael Jensen, bød velkommen og præsenterede repræsentanterne fra de andre gilder. 1. stolsbroder Mogens Larsen holdt tale for de 2 nyoptagne, hvor han bl.a. nævnte, at den rød-gule sløjfe med den lille due er det synlige bevis på, at man er medlem af Sct. Knuds Gilde i Ringsted. Nyoptagne knudsbroder, Ivan Liljebæk, takkede på begges vegne med en flot historisk tale, hvor man kunne høre, han allerede havde sat sig ind i middelalderhistorien.

Det er en fast tradition, at dronning Margrethe modtager en hilsen fra gildet, og når majestætens svar er nået frem, synger forsamlingen Kong Christian efterfulgt af et 9-foldigt leve for dronningen.

Efter middagen dansede alle deltagerne kædedans til sangen med de 21 vers om Knud Lavard. Derefter var der dans til midnat.


Besøg i Ystad den 17. august


13 søstre og brødre deltog i turen til Ystad, hvor hovedformålet var at besøge Sct. Knudsgildet og se lidt af det område af Sverige, hvor gildet hører til. Oldermanden i Ystad havde arrangeret et fint program for os, hvor alt var velforberedt med gode guider til at vise os rundt og fortælle om det, vi så.

Vi så blandt anden den smukke knudssal, hvor optagelse af nye søstre og brødre finder sted. Her lyttede vi til en kort gennemgang af gildets og bygningens historie. I dag har kommunen overtaget bygningen, og der holdes byrådsmøder i salen, som knudsgildet heldigvis stadig har adgang til.

Inden frokost fik vi også en rundvisning i Mariakirken – en flot middelalderkirke midt i Ystad. Her fik vi blandt meget andet en spændende beretning om lurblæseren i tårnet. Siden 1700-tallet har der været vagt i tårnet for at holde udkik og advare byen, hvis der er fare på færde. I dag er det en turistattraktion, men vagten er der, og mellem kl. 21 og 01 blæser han i sin lur hver halve og hele time i hvert verdenshjørne.

Efter en kop velforjent formiddagskaffe viste oldermandens kone os rundt i byen. Hun var en dygtig guide og lagde især vægt på at vise os de smukke velholdte bindingsværkshuse og bygninger.  

Der var også tid til en tur i bymidten på egen hånd, inden vi skulle mødes på en gård lidt uden for Ystad. Her fik vi at vide, at papegøjeskydningen holdes et nyt sted hvert år. I år var det så på en større gård med en stor parklignende have med god plads til både skydning og hyggeligt samvær på den store græsplæne.

Vi gik selv i kø for at skyde. Først var der 5 prøveskud efterfulgt af 5 skud, det talte i konkurrencen, og brødre og søstre skød fra samme afstand, og den virkede større end hos os!

Heldigvis var det tørvejr (næsten) under hele arrangementet, da vi sad under åben himmel, men vi havde alle en særdeles hyggelig dag, og man bliver overrasket over, at man kan nå frem til Ystad på under 2 timer.

 

Fanebånd på gildets fane den 6. august
Knudsbroder Kim Markersen repræsenterede vores gilde på fornemste vis, da Dannebrog blev fejret på 800-års dagen for slaget ved Lyndaniss. Han deltog i fanevagten i Sct. Bendts kirke, da der blev holdt festgudstjeneste på Valdemarsdagen den 15. juni.

Danmarkssamfundet kvitterede for fremmødet ved at give et fanebånd til samtlige fremmødte foreninger. I den anledning blev der afholdt en ceremoni på Ringsted Rådhus, hvor knudsbroder Mogens Larsen satte fanebånd med påskriften ”Dannebrog 800 år 1219-2019” på fanerne.