Gilderåd mv.

Sct. Knuds Gilde i Ringsted

Oldermand

Kim Markersen

Bøegedevej 1

4100 Ringsted

20 64 03 84

kim@markersen.dk

1. Stolsbroder

Mogens Larsen

Gyrstinge Bygade 85

4100 Ringsted

25 21 30 51

mogensklarsen@mail.dk


Gildeskriver

Grethe Larsen

Gyrstinge Bygade 85,

4100 Ringsted

20 88 61 73

gyrstingebygade85@gmail.com

Overceremonimester

Jens Frilund

Nordbæksvej 39

4100 Ringsted

23 74 61 43

jens@revisorfrilund.dk

Skatmester

Niels Erik Jensen

Egevej 87

4632 Bjæverskov

29 86 59 54

nejsdj@gmail.com


Ceremonimester

Herdis Petersen

Ejlstrupvej 54

4100 Ringsted

57 61 19 26

herdisp54@gmail.com

2. Stolsbroder

Bent Hansen

Holbækvej 39

4100 Ringsted

22 30 06 63

ingeogbenthansen@gmail.com

Sct. Knudsgildets oldermænd fra oprettelsen i 2003

Karen Adrian

2003-2005

Michael Jensen

2015-2020


Anni Bøge Jørgensen 2005-2007

Kim Markersen

2020

Jens Bøggild

2007-2010

Knud Thirup

2010-2015


Næste arrangement:


7. jamuar: Gildestævne

Middelalderen

Danmarks storhedstid
Der blev holdt afstand, sprittet hænder, brugt plastichandsker osv., da 31 knudssøstre og -brødre samt 5 gæster var samlet i sognegården for at høre knudsbroder Mogens Larsens foredrag. Forårets og sommerens arrangementer var alle aflyst, så der var gensynsglæde, da det endelig lykkedes at afholde et arrangement.

Mogens Larsen fortalte i 1½ time om den periode i historien, hvor kristendommen blev indført, paven godkendte to danske helgener, det store kirkebyggeri startede, Norden blev samlet, byer fik købstadsrettigheder, landbrugets udvikling mm.

Kampen om magten i Danmark blev udførligt fortalt lige fra Knud Lavards fødsel til Valdemar Atterdag.  Det var en periode præget af krige, intriger og mord for at opnå magten i landet.

I pausen i foredraget blev der serveret kaffe og hjemmebagt kage.

Papegøjeskydning
Lørdag den 1. august havde vi endelig fået mulighed for at gennemføre vores traditionelle papegøjeskydning. Den stod dog lidt i skyggen af Covid-19 virussen, så vi holdt behørig afstand og huskede håndsprit.

Vi mødtes på Knudsengen og gik i samlet procession til mindekorset for Knud Lavard. Der blev traditionen tro holdt en kort mindestund og lagt blomster ved korset. Herefter gik vi i gang med selve papegøjeskydningen. Der var tilmeldt 15 knudssøstre og 13 knudsbrødre samt 3 gæster. De nye buer og den store tilslutning til træningsaftnerne gjorde det i år til en tæt og spændende skydning. Desuden havde knudssøster Kirsten Thirup malet 4 nye, flotte papegøjer, der udfyldte næsten hele ”skydeskiven”. Brødrene havde en klar vinder i vores skatmester, knudsbroder Niels Erik Jensen. I damerækken havde knudssøstrene Herdis Petersen og Gitte Trier begge ramt fuglen 5 gange. Dette flotte resultat gentog de

i de første to omskydninger. Først i 3. omskydning lykkedes det Gitte Trier at bevise, hvem der skulle hædres i år. Tak for en spændende duel til begge finalisterne. Gæsterækken blev vundet af Hal Rudebeck i skarp konkurrence med sin datter. Stort tillykke til de vindende skytter, her flankeret af Grethe og Mogens Larsen.

Efter gennemført skydning og hyldest til vinderne, satte vi os godt til rette i teltet med vores egen medbragte mad, da vi selvfølgeligt stadig passede på hinanden. En hyggelig dag i gode søstre og brødres selskab, hvor hele dagen stod i det dejlige og solrige danske sommervejrs tegn.

Foredrag om Næstveds middelalder-historie45 søstre og brødre med gæster havde tilmeldt sig foredraget om Næstveds middelalderhistorie. Aftenens foredragsholder var tidligere museumsdirektør for Næstved Museum, Palle Birk, som gav os et særdeles grundigt indblik i vores nabobys historie.

I sit foredrag kom Palle Birk bl.a ind på, hvor vigtigt det var for datidens handelsrejsende at kende den rigtige indsejling til byen forbi de forskellige næs ude i fjorden. Susåen havde i middelalderen stor betydning for byens vækst.

Det, vi i dag kender som Herlufsholm, blev i middelalderen bygget som et benediktiner-kloster af en fru Bodil samtidig med, at klosteret i Ringsted blev bygget. I sin historiske gennemgang af baggrunden for disse byggerier, kom Palle Birk ind på, at fru Bodil kunne være datter af Erik Ejegod  og altså søster til Knud Lavard. - Spændende.

Sct. Peders Kirkes lange historie fra en lille trækirke til en stenkirke med to tårne til den kirke, der var færdigbygget omkring år 1375, blev også beskrevet.

Palle Birk sluttede med at vise billeder af en række smukke, gamle bygninger i Næstved, som vi naturligvis skal se på vores byvandring senere på året.

Inden foredraget takkede oldermand Kim Markersen Susanne Daugaard og Uffe Larsen for det arbejde, de har udført i Sct. Knudsgildet. Uffe Larsen har fungeret som arkivar i gildet siden det blev genåbnet i 2003, mens Susanne Daugaard har haft ansvaret for gildets klenodier i en kortere årrække. Begge funktioner er nu lagt ind under andre af gilderådets medlemmer.

Gildestævne den 7. januar 2020 og ekstraordinært gildestævne den 18. februar


Det var et meget velbesøgt gildestævne, hvor 47 af gildets 74 søstre og brødre var mødt op.


Oldermand, Michael Jensen gennemgik årets arrangementer og knyttede kommentarer til dem. Han udtrykte tilfredshed med fremmødet og takkede alle, der havde deltaget. Han sluttede med at opfordre til, at alle er aktive i bestræbelserne for at skaffe nye recipienter.


Skatmesteren gennemgik regnskabet, der viste et pænt overskud, så kontingentet kunne fastholdes uændret.


Gilderådet havde udarbejdet en del ændringer til gildets skrå, som blev debatteret, og med enkelte ændringer i forslaget, blev det sendt til endeligt vedtagelse på det ekstraordinære gildestævne.


Som sædvanligt sørgede knudssøster Inger Astrup for et lækkert kaffebord.
På det ekstraordinære gildestævne blev skråen endeligt vedtaget, og knudsbroder Kim Markersen blev valgt til oldermand for Sct. Knuds Gilde i Ringsted.


Gåsegilde den 12. november

Det årlige gåsegilde fulgte igen i år den tradition, der blev lagt, da Sct. Knuds Gilde i Ringsted blev genoprettet i 2003. Gildets søstre og brødre mødte op i Kulturhuset, hvor en del af gilderådets medlemmer havde dækket et festligt bord bistået af knudssøster Inger Astrup. Menuen var som altid gåsesteg samt svinekam til nogle få med ”gåseallergi” og æblekage. I år var det knudssøster Lene Markersen, der havde bagt en dejlig æblekage, og overceremonimester Kim Markersen, der havde påtaget sig ansvaret for, at der blev serveret en lækker, mør gåsesteg – en opgave, han klarede til alles tilfredshed. Under middagen blev ”Fars vise” fra Peters Jul sunget, og inden kaffen blev serveret, holdt 1. stolsbroder, Mogens Larsen, et foredrag, som han kaldte ”Gåsen i dansk kunst”. Han viste en række slides med billeder malet af forskellige kunstnere, bl. a. Anne Ancher og Hans Schmidt, som han knyttede kommentarer til. Han fortalte også om de to byer Nakskov og Aalborg, som begge på torvet har en statue af en pige med sine gæs. Gåsen på Gåsetårnet blev naturligvis også nævnt, og sidst men ikke mindst blev den berømte porcelænsfigur ”Gåsepigen”, som både Den kongelige Porcelænsfabrik og Bing og Grøndal har produceret, omtalt.

Det var en rigtig vellykket aften, hvor de fremmødte fik lejlighed til at hygge sig sammen, og det var samtidig det sidste arrangement i Sct. Knudsgildet i 2019.


Højtidsstævne den 12. oktober

Højtidsstævnet i 2019 havde 57 deltagere – heraf en del svenske gæster, repræsentant for Sct. Knudsgildet i Flensborg samt 2 recipienter. Gildet har i øjeblikket 75 søstre og brødre, og der bliver arbejdet hårdt på at finde personer, der har lyst til at blive en del af Sct. Knuds Gildet i Ringsted.

Det gregoriansk herrekor, organist Lis Nielsens spil på både orgel og flygel, samt tidligere operasanger, Holger Bak, og ikke mindst vores flotte, historiske kirke dannede den perfekte ramme om ceremonien i kirken.

Efter optagelsen var der fest i logen på Teglovnsvej, hvor overceremonimester Kim Markersen havde ansvaret for, at alt foregik som foreskrevet. Duen blev hejst som symbol på, at ”fred og samdrægtighed” må herske i gildet. Oldermand, Michael Jensen, bød velkommen og præsenterede repræsentanterne fra de andre gilder. 1. stolsbroder Mogens Larsen holdt tale for de 2 nyoptagne, hvor han bl.a. nævnte, at den rød-gule sløjfe med den lille due er det synlige bevis på, at man er medlem af Sct. Knuds Gilde i Ringsted. Nyoptagne knudsbroder, Ivan Liljebæk, takkede på begges vegne med en flot historisk tale, hvor man kunne høre, han allerede havde sat sig ind i middelalderhistorien.

Det er en fast tradition, at dronning Margrethe modtager en hilsen fra gildet, og når majestætens svar er nået frem, synger forsamlingen Kong Christian efterfulgt af et 9-foldigt leve for dronningen.

Efter middagen dansede alle deltagerne kædedans til sangen med de 21 vers om Knud Lavard. Derefter var der dans til midnat.


Besøg i Ystad den 17. august


13 søstre og brødre deltog i turen til Ystad, hvor hovedformålet var at besøge Sct. Knudsgildet og se lidt af det område af Sverige, hvor gildet hører til. Oldermanden i Ystad havde arrangeret et fint program for os, hvor alt var velforberedt med gode guider til at vise os rundt og fortælle om det, vi så.

Vi så blandt anden den smukke knudssal, hvor optagelse af nye søstre og brødre finder sted. Her lyttede vi til en kort gennemgang af gildets og bygningens historie. I dag har kommunen overtaget bygningen, og der holdes byrådsmøder i salen, som knudsgildet heldigvis stadig har adgang til.

Inden frokost fik vi også en rundvisning i Mariakirken – en flot middelalderkirke midt i Ystad. Her fik vi blandt meget andet en spændende beretning om lurblæseren i tårnet. Siden 1700-tallet har der været vagt i tårnet for at holde udkik og advare byen, hvis der er fare på færde. I dag er det en turistattraktion, men vagten er der, og mellem kl. 21 og 01 blæser han i sin lur hver halve og hele time i hvert verdenshjørne.

Efter en kop velforjent formiddagskaffe viste oldermandens kone os rundt i byen. Hun var en dygtig guide og lagde især vægt på at vise os de smukke velholdte bindingsværkshuse og bygninger.  

Der var også tid til en tur i bymidten på egen hånd, inden vi skulle mødes på en gård lidt uden for Ystad. Her fik vi at vide, at papegøjeskydningen holdes et nyt sted hvert år. I år var det så på en større gård med en stor parklignende have med god plads til både skydning og hyggeligt samvær på den store græsplæne.

Vi gik selv i kø for at skyde. Først var der 5 prøveskud efterfulgt af 5 skud, det talte i konkurrencen, og brødre og søstre skød fra samme afstand, og den virkede større end hos os!

Heldigvis var det tørvejr (næsten) under hele arrangementet, da vi sad under åben himmel, men vi havde alle en særdeles hyggelig dag, og man bliver overrasket over, at man kan nå frem til Ystad på under 2 timer.

 

Fanebånd på gildets fane den 6. august
Knudsbroder Kim Markersen repræsenterede vores gilde på fornemste vis, da Dannebrog blev fejret på 800-års dagen for slaget ved Lyndaniss. Han deltog i fanevagten i Sct. Bendts kirke, da der blev holdt festgudstjeneste på Valdemarsdagen den 15. juni.

Danmarkssamfundet kvitterede for fremmødet ved at give et fanebånd til samtlige fremmødte foreninger. I den anledning blev der afholdt en ceremoni på Ringsted Rådhus, hvor knudsbroder Mogens Larsen satte fanebånd med påskriften ”Dannebrog 800 år 1219-2019” på fanerne.