vindere

Næste arrangement:

 

Udflugt til Korsør den 13. maj

 

Afholdte arrangementer

 

Foredrag med Helge Torm

 

Knudsbroder, cand.mag., Helge Torm leverede et særdeles levende og spændende foredrag om Korsør Fæstning. Han har skrevet en bog om fæstningen, som udkom i 2016, og foredraget gav ham mulighed for at genopfriske sin viden om emnet, som han udtrykte det.

Fæstningens alder kendes ikke præcist, men de mange slides med kort og tegninger over anlægget viste en historie, der går ca. 700 år tilbage. Helge Torm fortalte om de enkelte bygningers funktion og restaurering eller nedrivning op til i dag. Overraskende var det at høre, det var svenskerne, der byggede voldanlægget under svenskekrigene.

Tårnet er også den mest iøjnefaldende del af fæstningen i dag. Helge Torm påpegede, at det har stor lighed med Kernen i Helsingborg og kan være bygget af Erik Menved, der gav købstadsrettigheder til Korsør i slutningen af 1200-tallet.

I sidste del af foredraget blev en række kendte personer, som har haft betydning for fæstningsanlægget eller skrevet om det i litteraturen, nævnt.

38 knudssøstre og –brødre samt gæster havde en meget udbytterig aften som appetitvækker til udflugten til Korsør den 13. maj.

 

Foredrag med Sigurd Kværedrup

 

Den historiske interesse er stor i Ringsted. Det så man tydeligt den 21. februar, hvor Sct. Knuds gilde i Ringsted havde indbudt til foredrag med knudsbroder Sigurd Kværndrup. 52 søstre og brødre med gæster lyttede intenst til legenden om Knud Lavard samt en analyse af, hvorfor han blev erklæret helgen af paven.

Historien om Knud Lavards liv er nok kendt for de fleste, men i løbet af foredraget blev det bl.a. betonet, at hans skæbne kan sammenlignes med hvedekornet, der falder i jorden, dør og derved bærer mange fold. Det blev netop Knud Lavards slægt, der i mange, mange år kom til at regere Danmark.

Det blev en spændende aften med Sigurd Kværndrup, der øste af sin store viden om en af middelalderens mest berømte skikkelser.

Efterhånden er et veldækket kaffebord med knudssøster Inger Astrup som hovedansvarlig blevet en tradition ved arrangementer i Sct. Knuds Gilde i Ringsted, og den 21. februar var ingen undtagelse.

 

Gildestævne den 7. januar 2018

46 søstre og brødre deltog i det årlige gildestævne. Det er dejligt, at så mange har lyst til at møde gilderådet for at høre om ”Året der gik” mht. arrangementer og økonomi. Det er ligeledes dagen, hvor man har mulighed for at spørge ind til forskellige problemstillinger, stille forslag og lytte til, hvad brødre og søstre bidrager med.

Oldermand, Michael Jensen, gjorde status over året 2017. Det havde været et godt år med gode arrangementer og stor opbakning fra gildets søstre og brødre. Desværre havde der af forskellige årsager været en lille afgang fra gildet, så Oldermanden opfordrede alle til at medvirke til udbrede kendskabet til Sct. Knuds Gilde i Ringsted og skaffe recipienter til kommende højtidsstævne.

Beretningen blev taget til efterretning, og regnskab og budget blev godkendt med applaus.

Knudssøster Inger Astrup havde som sædvanligt forberedt et overdådigt kaffebord med boller og flere slags hjemmebagte kager. Det sætter alle i gildet stor pris på!

 

Gåsegilde den 11. november

Det årlige gåsegilde blev i 2017 afholdt på selve mortensaften. Alligevel var der 43 brødre og søstre med gæster, der deltog i arrangementet. Som noget nyt var gåsegildet henlagt til Ringsted kulturhus, hvor der er fine faciliteter med nyrenoveret køkken og café.Gillerådet mf. mødte i god tid for at dække bord, og her er det en stor hjælp, at knudssøster Inger Astrup møder med duge, lys, servietter mv. Gåsestegen (og flæskesteg) blev leveret fra sparkøbmanden i Borup, og kl. 18 kunne vi alle sætte os til et veldækket bord. Traditionen tro blev der serveret æblekage til kaffen.Knudsbroder Erling Skovdal sang for på Gåsevisen, og senere på aftenen underholdte han os med at spille nogle numre på sin trompet. Knudsbroder Mogens Larsen fortalte om historien bag Mortensaften, og knudssøster Grethe Larsen viste billeder fra brødre og søsters besøg i Sct. Knudsgildet i Flensborg.Sct. Knuds Gilde i Ringsted har i de senere år fået mange nye søstre og brødre, og det er dejligt at se, de møder flittigt op til de forskellige arrangementer, så der bliver en god blanding af nye og ældre deltagere.

 

Højtidsfest den 7. oktober

Der var 68 søstre og brødre til at overvære den højtidelige og flotte optagelsesceremoni i Sct. Bendts Kirke. Regnen kunne ikke spolere feststemningen og forventningerne hos de 9 recipienter, der i år havde søgt om optagelse i Sct. Knuds Gilde i Ringsted, således at vi i alt er 75 søstre og brødre.

Det gregoriansk herrekor, knudssøster Marianne Pedersens spil på både orgel og flygel, samt tidligere operasanger, Holger Bak, og ikke mindst vores flotte, historiske kirke dannede den perfekte ramme om ceremonien.

Efter optagelsen var der fest i logen på Teglovnsvej, hvor overceremonimester Mogens Larsen havde ansvaret for, at alt foregik som foreskrevet. Duen blev hejst som symbol på, at ”fred og samdrægtighed” må herske, oldermand, Michael Jensen, bød velkommen og præsenterede repræsentanterne fra de andre gilder. 1. stolsbroder, Leif Pedersen holdt tale for de nye søstre og brødre og bød dem velkommen i Sct. Knuds Gilde i Ringsted. Nyoptagne knudsbroder Bjarne Dinesen takkede for optagelsen på de nye søstre og brødres vegne.

Det er en fast tradition, at dronning Margrethe modtager en hilsen fra gildet, og når majestætens svar er nået frem, bliver det læst op, og i år var det Kong Christian som blev sunget efterfulgt at f et 9-foldigt leve for dronningen.

Efter middagen dansede alle deltagerne kædedans til sangen om Knud Lavard. Det forekommer meget let at træde 3 skridt til venstre og 1 til højre, men alligevel… Derefter var der dans til efter midnat.

 

Udflugt til Tumathorp den 26. august

 

Allerede kl. 8 kørte 17 knudssøstre og brødre samt en enkelt gæst Fra Sct. Bendts Kirke. Det første og vigtigste, vi lærte på turen, var, at den by, vi skulle til, slet ikke hedder Tumathorp, men Tommar, og det var det, der var årsagen til at gps’en ikke ville hjælpe os.

Det viste sig, at Tommar blot er en mindre landsby. Efter at have drukket den velfortjente formiddagskaffe med masser af wienerbrød samt svensk hjemmebag fik vi et rigtigt godt foredrag af knudsbroder Holger Bak. Han fortalte levende om hvordan de hvidklædte munke, præmonstratensere, fra hovedklostret Prémontré i Frankrig kom til Tommar. I dag er der udgravet en mindre del af klosteret. Derefter besøgte vi et lille museum med effekter fundet ved udgravningen af klosteret. Derefter gik vi over gaden til et lille landhus, som i dag også står som museum. Det der gjorde mest indtryk var ”køkkenet”, som blev brugt helt op til 1940 af byens kogekone, som boede i huset.

Vi spiste frokost i det lokale, gilderådet holder deres møder i. Ud over det svenske og danske flag, var der ikke nogen iøjefaldende udsmykning. Der blev serveret en platte med forskellige former for kalkunkød samt flute, og hertil fik vi vand og rødt saftevand.

Efter frokosten kørte vi til det, vi nok havde glædet os mest til: Glimmingehus. Her fik vi en guidet rundvisning, hvor guiden fortalte om stedets historie og de forskellige rums funktion i middelalderen.

Nu glædede vi os nok alle til eftermiddagskaffen. Men nej. Cafeen var lukket: Vi stod på parkeringspladsen, og hurtigt fik vi åbnet for bagagerummene, og fandt frem, hvad der var af vand og sodavand, og jeg havde masser af kringle. Vi havde ingen kniv, så stykkerne blev lidt store, da vi brækkede dem af. En hyggelig afslutning på parkeringspladsen, inden vi skiltes.

 

Udflugt til Vordingborg den 8. juli 2017

Selv om det er midt i sommerferien havde 32 knudssøstre og brødre med gæster meldt sig til udflugten til Vordingborg. Kørslen i privatbiler fungerede fint. Dog ikke for Grethe og Mogens, der havde taget fejl af lørdag og søndag!!

Dorthe Wille-Jørgensen, der tidligere havde holdt foredrag for os i Ringsted, førte os rundt på terrænet, hvor hun levende og engageret fortalte om de udgravninger og fund, der blev foretaget i forbindelse med reetableringen af voldgraven omkring området.

 

Vordingborg var i Middelalderen navnet på en fæstning placeret strategisk vigtigt til forsvar mod fjender fra syd. Borgen havde voldgrav, ringmur, tårne og et slot, hvor kongerne kunne opholde sig. Jyske Lov blev bl.a. underskrevet her. I dag står kun Gåsetårnet tilbage med den berømte guldgås på toppen.

Efter 2-timers rundtur og foredrag spiste vi frokost på Restaurant Victor, og derefter besøgte vi Borgcentrets Museum, hvor vi blev udstyret med tablets, hvorfra vi kunne lytte til information om de udstillede genstande og den dertil knyttede historie.

I løbet af eftermiddagen kom solen frem, og deltagerne benyttede derfor også lejligheden til at nyde en is og hygge sig sammen, inden man tog afsked efter en særdeles veltilrettelagt tur med et solidt historisk indhold.

 

Papegøjeskydning den 11. juni 2017

For anden gang i gildets historie lykkedes det for en knudsbroder at placere alle 5 pile i papegøjen. Årets suveræne vinder blev

knudsbroder Jens Frilund, der med sikker hånd sendte pilene afsted.

Arrangementet forløb efter samme recept som tidligere år. Teltet var stillet op på forhånd, og gilderådet med hjælpere gjorde skydepladsen klar og arrangerede borde og stole, så alt var klar til spisningen senere på dagen. Kl. 12 blev der ringet med klokken og alle deltagerne gik i procession ud til Knud Lavards kors, som igen i år var nytjæret af gildets overordnede tjæremester Johny Lauritsen.

 

Oldermanden holdt sin tale, hvor han bl.a. omtalte de drabelige begivenheder, der fandt sted i 1131 på et sted i nærheden af, hvor vi stod. Overceremonimester Mogens Larsen lagde en buket ved korset, og derefter var det tid at få afprøvet træfsikkerheden med bue og pil.

Flere af deltagerne måtte lytte til smarte bemærkninger, mens de gjorde sig store anstrengelser for at ramme fuglen, mens andre fik klapsalver, når de ramte plet.

I damerækken sluttede 3 knudssøstre lige, så der var en meget spændende omskydning, som endte med at to søstre igen stod lige. Den endelige vinder blev knudssøster Birthe Frilund med 3 træffere.

Gæsterækken blev vundet af Hal Rudebeck, der viste stor træfsikkerhed både i prøveskydningen og senere i selve skydningen.

Vinderne blev naturligvis fejret efter gildets ritual og måtte afslutingsvis give hver en tønde god øl, som blev delt mellem alle deltagerne ved den efterfølgende frokost.

 

Solen skinnede hele dagen og var medvirkende til at gøre dagen hyggelig for de 39 knudssøstre og -brødre samt deres gæster.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Sct. Knuds Gilde i Ringsted

Vindere af papegøjeskydningerne fra gildets oprettelse i 2003 til i dag

 

Jens Bøggild

 

 

 

2003

 

2005

 

2006

 

2011

 

 

 

 

 

Hans Helge Knudsen

 

 

 

2007

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svend-Ole Andersen

 

 

 

2008 5 x plet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knud Thirup

 

 

 

2009

 

2013

 

2015

 

 

 

 

 

 

 

Hans Worm

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Matzen

 

 

 

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens Frilund

 

 

 

2016

 

2017 5 x plet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anni Bøge Jørgensen

 

 

 

2003

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodil Heiede

 

 

 

2004

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herdis Petersen

 

 

 

2007

 

2008

 

2011

 

2012

 

 

 

 

 

Grethe Larsen

 

 

 

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorte Baggesen

 

 

 

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birthe Skovgaard

 

 

 

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britta Agerskov

 

 

 

2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Else Matzen

 

 

 

2015

 

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birthe Frilund

 

 

 

2017